Close

Polityka prywatności

 1. Niniejsze informacje mają na celu wyjaśnienie podstawowych zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe osób („Użytkowników”), korzystających z witryny internetowej działającej pod adresem www.proreo.pl i www.ksiw.pl („Witryna”) oraz praw Użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest  Kancelaria PRO REO radca prawny Piotr Staniec, ul. Żytnia 73 lok. 20, 01-149 Warszawa NIP: 951-186-34-97 („Kancelaria”).
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz stosownie do przepisów prawa polskiego, w tym przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 4. Dane osobowe Użytkowników Witryny mogą być zbierane i przetwarzane przez Kancelarię w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO – jako administratora danych, w tym w celu:
  • prowadzenia Witryny oraz zapewnienia sprawnego jej funkcjonowania;
  • zapewnienia kontaktu, nawiązania współpracy, wymiany korespondencji oraz odpowiedzi na przesłane pytania za pomocą formularza kontaktowego lub maila;
  • tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk;
  • przesyłania przez Kancelarię na wskazany adres poczty elektronicznej – w formie elektronicznej – zamówionego przez Użytkownika elektronicznego biuletynu Kancelarii (newsletter, alert prawny, itp.) lub materiałów informacyjnych;
  • świadczenia usług na rzecz Klientów Kancelarii, organizowania szkoleń lub w celu współpracy z osobami współpracującymi z Kancelarią;
  • prowadzenia rekrutacji;
  • wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Kancelarii;
  • ustalenia lub dochodzenia roszczeń.
 5. Przesyłanie informacji drogą elektroniczną uwarunkowane jest otrzymaniem przez Kancelarię zgody osoby, która ma być odbiorcą przesyłanych informacji.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych osobowych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, której Kancelaria jest stroną lub upływem terminów przedawnienia obowiązków Kancelarii wynikających z przepisów prawa lub do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub informacyjnych.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty powiązane z Kancelarią, a także zewnętrzni dostawcy usług, w tym usług IT oraz inne osoby przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, księgowi, prawnicy, organy państwowe, sądy i komornicy. W każdym przypadku osoby powiązane lub współpracujące z Kancelarią zobowiązane są do zachowania w poufności zbieranych i przetwarzanych danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzane są w biurze siedziby Kancelarii. Dane osobowe nie są przedmiotem profilowania.
 9. Każda osoba fizyczna („Osoba Uprawniona”) ma prawo zwrócić się do Kancelarii z wnioskiem o:
  • potwierdzenie, że Kancelaria przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą;
  • sprostowanie danych osobowych;
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, przy czym odmowa udostępnienia danych lub wniosek o ich usunięcie nie może uniemożliwić Kancelarii kontaktu z Osobą Uprawnioną lub prawidłowe wykonanie umowy o świadczenie usług prawnych;
  • sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Kancelaria).

  Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres Kancelarii lub wiadomości elektronicznej na adres rodo@proreo.pl.

 10. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: rodo@proreo.pl
 11. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem procedury przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię można składać na adres Inspektora Ochrony Danych Kancelarii na adres: rodo@proreo.pl oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga złożona Administratorowi Kancelarii zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia, o czym Wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany.
 12. W przypadku gdy Kancelaria występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie mailowo stosownej informacji na adres rodo@proreo.pl Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Kancelarię za pośrednictwem Witryny.
 13. Kancelaria zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika (w tym Osoby Uprawnionej) właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza tymi przypadkami żadne dane nie będą ujawnianie żadnej osobie lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.
 14. Kancelaria informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Witryną zbierane są automatycznie informacje o numerze IP, nazwa domeny, typ przeglądarki i rodzaju urządzenia Użytkownika. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 15. Kancelaria wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Witryny przez Użytkownika. Pliki typu cookies zapamiętują preferencje Użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji, utrzymanie sesji Użytkownika oraz tworzenie statystyk oglądalności podstron Witryny. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików typu cookies na urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na swoim urządzeniu. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 16. Kancelaria, na podstawie pisemnej umowy może powierzyć przetwarzanie wszystkich danych osobowych, o których mowa w niniejszej Polityce, w celu wykonywania czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem.
 17. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 7 października 2021 r.